Main ContributorNaoyuki Fukumoto

J.E.H (Japanese Emperor Hirohito)