DesignerTakashi Kaneko, Yusuke Sano, Misako Maruyama, Hiroko Nakatake

Asahi Kindergarten -Logo
Asahi Kindergarten -Logo
Asahi Kindergarten -Logo