StudentTamara Yakov, HyunJin Kim, Taekyoung Debbie Park