DesignerYifei Huang, Li Jin, Jiafu Zhang, DouDou Xu, Lingbei Jin

Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)
Lefant N1 (Infinity series – INFIN1TY)