Design Firm Tetsuro Minorikawa

THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER
THE HOKUETSU BANK, LTD. KOYO BRANCH MONTHLY POSTER